Ydelsesbeskrivelse

Menneskelig opblomstring på Slotsvængets botilbud

Slotsvængets botilbud er et § 108-lignende tilbud etableret med udgangspunkt i Lov om almene boliger § 105 stk. 2 og med støtte efter § 85 i Lov om social service.

Værdier

Slotsvængets værdier HÅB – PROCES – RELATIONER – PARTNERSKAB skal minde os om at der er grund til at have håb om at komme sig fra selv de alvorligste sindslidelser; at det at komme sig er en individuel proces som samtidig er afhængig af relationer til andre mennesker; og at vejen tilbage til et liv som aktiv samfundsborger kræver partnerskab med omgivelserne, fx gennem aktører i lokalsamfundet.

Mål med ydelsen

Slotsvænget arbejder for, at borgere med sindslidelser kan deltage i samfundslivet på lige fod med kommunens øvrige borgere. Dette skal opnås gennem Slotsvængets mission, som er at understøtte menneskelig opblomstring, så livet kan leves efter brugerens egne ønsker, drømme og behov, som en del af det normale samfundsliv.

Målgruppe

Beboerne på Slotsvængets botilbud har forskellige psykiatriske diagnoser (heraf mange skizofreni), og de fleste beboere har mange og lange indlæggelser i behandlingspsykiatrien bag sig. I hovedreglen modtager beboerne omfattende medicinsk behandling, men oplever sig fortsat stærkt plaget af deres sindslidelser (fx er mange plaget af stemmer, angst, selvskadende adfærd og psykoser). Derfor har beboerne også brug for megen hjælp og støtte til at håndtere hverdagen og til at arbejde hen imod en større mestring af deres liv, herunder af deres sindslidelser.

Fysiske rammer

Slotsvænget er indrettet i et murstenshus fra 1951 med tre længer samt en nybygget fløj fra 2012. Slotsvænget ligger i Bondebyen i Kgs. Lyngby,tæt på Slotsparken, Lyngby sø, Mølleåen, Lyngby Kirke, stadion og mange indkøbsmuligheder i Kgs. Lyngby.

Slotsvænget har 32 nye lejligheder efter en renovering og tilbygning i 2012/13. Hver lejlighed er på 36 kvadratmeter og består af entre, et stort værelse, tekøkken, mellemgang med skabe og badeværelse. Der er desuden adgang til en fælles cafe og fælles opholds- og aktivitetsrum, herunder et motionsrum med diverse redskaber.

Pædagogisk tilgang

Slotsvængets botilbud bygger på en viden om at mennesker med sindslidelser kan komme sig, og at de kan hjælpes og støttes på mange forskellige måder i en individuel proces mod at få et bedre liv.

Undersøgelser og erfaringer viser at det er muligt at opnå større kontrol over sit liv og fænomener som stemmehøring, angst, selvskade, voldsomme humørsvingninger og paranoia. Samtidig viser det sig ofte at der er en mening i disse fænomener som kan findes og tolkes sammen med brugeren hvis brugeren er interesseret i det. For andre kan vejen til større livskvalitet gå gennem udvikling af større selvværd og selvtillid, fx ved at opleve at give et værdsat bidrag til samfundet gennem Ydelsesbeskrivelse for Slotsvængets botilbud pr 13. juni 2016 arbejde, at deltage i det lokale kultur- og fritidsliv eller at opleve at det er muligt at bo i egen bolig trods voldsomme psykiske udfordringer. Det er denne viden som Slotsvænget tilstræber at omsætte til socialpsykiatrisk praksis.

Særlige fokusområder

Slotsvænget udvikler løbende nye redskaber og tilgange med fokus på mulighederne for at komme sig. Slotsvænget udmærker sig bl.a. ved at tilbyde:

 • Arbejde med stemmehøring, paranoia, selvskade, angst mm. med henblik på at forstå, skabe mening i og mestre fænomenerne
 • Arbejde med livshistorie
 • Livsplanlægning med udgangspunkt i personens drømme, håb og mål
 • Mulighed for meningsfuld beskæftigelse og fritidsliv

Konkrete ydelser og omfang

Der er medarbejdere til stede på Slotsvænget døgnet rundt. I dag- og aftentimerne planlægges det så der altid er fire medarbejdere til stede som står til rådighed for samvær og tager sig af akutte behov. Om natten er der altid to vågne medarbejdere. De øvrige medarbejdere har mulighed for at lave individuelle aftaler eller tilrettelægge aktiviteter, projekter eller undervisning som beboerne
kan deltage i.

Individuelle forløb tilrettelægges med udgangspunkt i beboerens behov og ønsker. Beboeren vælger hvilke medarbejdere der inddrages i hvad. Der lægges en plan i overensstemmelse med Lyngby- Taarbæk Kommunes gældende vejledning for pædagogiske planer.

Øvrige ydelser har karakter af tilbud til beboerne i form af aktiviteter, projekter, undervisning og selvhjælpsgrupper. Medarbejdernes rolle er at udvikle tilbud som matcher de konkrete beboeres behov, at synliggøre tilbuddene og at støtte og motivere til deltagelse.

Slotsvængets botilbud kan konkret yde støtte til menneskelig opblomstring gennem:

 • Bolig: Tryg bolig med personale døgnet rundt. Støtte til at formulere boligønsker for fremtiden
  og at arbejde hen imod en mere selvstændig boform.
 • Praktisk hjælp og omsorg: Hjælp til at dække behov for mad, hygiejne, hvile og tryghed
  samt til at udvikle kompetencer til selv at overtage funktionerne.
 • Behandling: Støtte til adgang til psykiatrisk behandling, tandlæge, fysioterapi, læge mm. Medicinadministration eller hjælp til selv at administrere medicinen. Støtte til at få indsigt i og forholde sig til virkninger og bivirkninger ved medicinen.
 • Individuel støtte og sparring: Støtte og sparring i forhold til personlige udviklingsprocesser, målsætninger og recovery gennem samtaler om beboerens situation og muligheder. Mulighed for at inddrage konkrete metoder og arbejdsredskaber.
 • Støtte til aktivt hverdagsliv på og uden for Slotsvænget. Mulighed for undervisnings-, fritids- og beskæftigelsesaktiviteter både på Slotsvænget og i lokalområdet.
 • Hjælp ved eventuel udflytning. Støtte til at flytte i egen bolig, så ’springet’ bliver mindst muligt. Hjælp ved udflytning er afhængig af ny visitation.
 • Ferie. Ved behov er der mulighed for at få støtte med på ferie i op til syv dage. Støtten kan gives både i Danmark og udlandet, men ferien skal tilrettelægges inden for Slotsvængets økonomiske ramme, så der kan være begrænsninger på hvad der kan lade sig gøre.

Opfølgning og evaluering

Handlekommunen er ansvarlig for handleplanen efter SEL 141 og for at indkalde til handleplansmøder minimum en gang årligt. Slotsvænget udfærdiger en gang årligt en pædagogisk plan og fremsender på baggrund af denne en status til handlekommunen.

Kontrakt

Handlekommune og Lyngby-Taarbæk Kommune udfærdiger sammen en kontrakt om ydelse og betaling. Køberkommunen betaler en takst pr døgn som dækker udgifterne til hjælp, omsorg og støtte. Er der brug for ekstra § 85 støtte i forhold til den almindelige takst, skal denne støtte aftales mellem handlekommunen og Lyngby-Taarbæk Kommune, og det skal tilføjes i kontrakten. I forbindelse med opfølgning på handleplanen kan aftalen revurderes. I så fald skal der tilsvarende ændres i kontrakten. Der henvises til www.tilbudsportalen.dk

Opsigelse

Opsigelsesvarslet er løbende måned plus 30 dage. Kontrakten kan opsiges af begge parter.

Egenbetaling

Lejlighederne er almenboliger med lejekontrakt. Beboeren betaler selv for sin lejlighed, el og varme, licens samt for kost og vask efter kommunens vejledning om Serviceniveau for brugerbetaling 2011.

Ydelsesbeskrivelse

Corona-virus – sådan påvirker det dig som bruger af Slotsvængets tilbud

Scroll til toppen

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk